Mitä puheterapia on?

  • Ajankohtaista
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

This message is only visible to site admins
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.

Error: Error validating access token: Sessions for the user are not allowed because the user is not a confirmed user.
Type: OAuthException

Kela on tiedottanut 20.3.2020 vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioiden toteuttamisesta:

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioita on edelleen mahdollista toteuttaa läsnäkuntoutuksena. Palveluntuottajan ja asiakkaan on sovittava kuntoutuksen jatkamisesta yhdessä. Jos kuntoutusta päätetään jatkaa kasvokkain, palveluntuottajan ja asiakkaan on arvioitava koronavirusinfektion leviämiseen liittyvät riskit ja huolehdittava tehostetusta hygieniasta ja muusta tarpeellisesta suojautumisesta.

Kela suosittaa, että vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiat järjestetään etäkuntoutuksena, jos etäkuntoutus sopii asiakkaalle ja terapeutille. Myös Puheterapiapisteellä otetaan etäterapia käyttöön poikkeustilanteen ajaksi. Etäterapia edellyttää, että käytettävissä on tietokone, jossa on kamera ja sisäinen mikrofoni, internet-yhteys ja sähköpostiosoite. Lasten etäterapiassa aikuisen läsnäolo on välttämätöntä.

Hyvät asiakkaamme, ollaan yhteydessä ja suunnitellaan yhdessä mahdollisimman toimiva ja turvallinen ratkaisu kuntoutuksen toteuttamiseksi. ❤️
... Näytä enemmänNäytä vähemmän

1 vuotta sitten

Puheterapeutti on yliopistosta logopedian koulutusohjelmasta filosofian maisteriksi valmistunut henkilö, joka on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö.

Puheterapia on puheen, kielen ja kommunikaation häiriöiden ennaltaehkäisyyn, tutkimiseen ja kuntoutukseen kohdennettua lääkinnällistä kuntoutusta. Puheterapiassa arvioidaan asiakkaan kommunikointikykyä ja kielellisen kanssakäymisen edellytyksiä. Terapialla pyritään kielellisten toimintojen ylläpitämiseen ja vahvistamiseen sekä arkikommunikaation helpottamiseen. Jos perusterveydenhuolto ei pysty tarjoamaan tarpeeseen nähden riittäviä palveluita, kunta voi ostaa palvelut yksityiseltä ammatinharjoittajalta. Puheterapiapalveluista saa lisätietoja omasta terveyskeskuksesta tai neuvolasta.

Aikuisiällä puheterapia on usein erilaisten sairauksien tai vammautumisen aiheuttamien häiriöiden tutkimista ja kuntoutusta. Tavallisin aikuisen puheterapiaan ohjautumisen syy on aivohalvauksesta aiheutuva afasia, dysartria tai nielemisen häiriö eli dysfagia. Ongelmia voi ilmetä puheen tuottamisessa ja/tai ymmärtämisessä, luku- ja kirjoitustaidon osaalueilla, nielemisessä ja/tai äänen tuotossa. Lasten kohdalla terapiaan hakeutumisen syynä voi olla esimerkiksi kehityksellinen viive tai kielellinen erityisvaikeus.

Terapian alkuvaiheessa tehdään jokaiselle asiakkaalle yksilöllinen terapiasuunnitelma, joka pohjautuu jo mahdollisesti laadittuun kuntoutussuunnitelmaan. Toimintatavoista ja tavoitteista sovitaan yhdessä asiakkaan ja/tai hänen läheistensä kanssa. Puheterapia on usein varsin pitkäaikaista. Varhain aloitettu ja riittävän tiiviisti toteutettu puheterapia antaa yleensä parhaan tuloksen. Erityisesti lasten kohdalla myös säännöllinen kotiharjoittelu on välttämätöntä. Aikuisen osallistuminen, tuki ja kannustus ovat tärkeitä voimavaroja terapiaprosessin aikana. Esimerkiksi puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen (mm. kuvat ja viittomat) siirtyminen arkikommunikointiin ei onnistu ilman lähi-ihmisten tukea ja tiivistä yhteistyötä. Aikuisasiakkaiden kohdalla korostuu lähiympäristön ohjaus ja tärkeänä tavoitteena onkin, että saamansa tiedon avulla lähi-ihmiset osaavat muokata omaa kommunikointiaan ja arjessa viestinnästä tulee helpompaa.